LY2AL Pranas
ex UP2AL
Pranas Zulonas

1925.10.15-1999.4.7
Vilnius
Ly2al
 Įstojęs 1945 m baigė Kauno Politechnikos Institutą. Inžinierius-ryšininkas. Trumposiomis bangomis Pranas susidomėjo studijuodamas Kaune, pirmuosius radijo ryšius užmezgė Kauno radijo klubo stotyje, buvo vienas pirmųjų lietuvių, pokario metais gavusių leidimą naudotis asmenine radijo stotimi. Vienas iš pirmųjų Lietuvoje įsisavinęs SSB.
1962 m buvo išrinktas LRSF Prezidiumo pirmininku, yra buvęs LRSF KDK komisijos pirmininku. Dalyvaudavo ir teisėjaudavo įvairiose radijo sporto varžybose, "lauko dienose", radijo mėgėjų subuvimuose Lietuvoje ir už jos ribų. Jau sunkiai ir nepagydomai sirgdamas, Pranas sutiko sugrįžusią Lietuvos laisvę, džiaugėsi lietuvišku šaukiniu LY2AL, bet liga neleido jam juo pasinaudoti.
Mirė po ilgos ir sunkios ligos.
Palaidotas gimtinėj Kupiškio raj. Skapiškio apyl. Ažuodžių kaimo kapinėse šalia savo tėvų.

Giedrius Misiūnas LY2CG