LY2BB Bronius
Bronius Masteika
1940.11.05-1996.10.2
Vilnius
Ly2bb