RADIJO MĖGĖJŲ A LYGIO KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ KLAUSIMAI

1...30 | 31...60 | 61...90 | 91...120 | 121...150 | 151...180 | 181...210 | 211...240 | 241...270 | 271...300 | 301...344

Atsakymai klausimyne nėra oficialūs, bet skirti tik savišvietai. Apie pastebėtas klaidas praneškite -pataisysiu.

30 klausimų. Pažymėk teisingą atsakymą. Rezultatą sužinosi pabaigoje nuspaudęs klavišą "Patikrinti"

1. Kas yra radijo mėgėjas?

1. Asmuo, savo rankose laikantis leidimą.
2. Asmuo, pasiskolinęs leidimą.
3. Fizinis asmuo, užsiimantis radijo ryšio veikla asmeniniais ir su verslu nesusijusiais tikslais ir iš jos nesipelnantis.

2. Nuo kelerių metų asmenims išduodami A klasės leidimai radijo mėgėjų veiklai?

1. Nuo 16 metų.
2. Nuo 18 metų.
3. Amžius neribojamas.

3. Koks Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduoto leidimo radijo mėgėjų veiklai galiojimo laikas?

1. 5 metai.
2. 3 metai.
3. 1 metai.

4. Kas turi teisę gauti keturių ženklų radijo šaukinį?

1. Visi radijo mėgėjai.
2. Tik A klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai turintys radijo mėgėjai ir klubai.
3. Tik B klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai turintys radijo mėgėjai.

5. Kam gali būti išduotas leidimas naudoti radijo šaukinį?

1. Tik radijo mėgėjui.
2. Tik klubui.
3. Radijo mėgėjui ir klubui.

6. Kam gali būti išduotas leidimas radijo mėgėjų veiklai?

1. Tik radijo mėgėjui.
2. Tik klubui.
3. Radijo mėgėjui ir klubui.

7. Kada skiriamas proginis radijo šaukinys?

1. Sukakus 1 metams nuo leidimo radijo mėgėjų veiklai išdavimo dienos.
2. Minint įvairius įsimintinus įvykius arba datas.
3. Leidimo radijo mėgėjų veiklai išdavimo proga, sudarytas iš specialios raidžių ir (arba) skaičių sekos.

8. Kas turi teisę gauti proginį radijo šaukinį?

1. Tik radijo mėgėjai.
2. Tik klubai.
3. Tik A klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai turintys radijo mėgėjai ir klubai.

9. Kieno rekomendaciją būtina pateikti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai, norint gauti leidimą, kuriame įrašytas proginis radijo šaukinys?

1. Lietuvos Respublikoje veikiančios visuomeninės radijo mėgėjų organizacijos.
2. Rekomendacijos pateikti nereikia.
3. Bet kurios visuomeninės radijo mėgėjų organizacijos.

10. Kam gali būti išduotas laikinas leidimas radijo mėgėjų veiklai?

1. Radijo mėgėjui, laikinai atvykusiam į Lietuvos Respubliką ir neturinčiam leidimo, atitinkančio CEPT rekomendacijoje T/R 61-01 „CEPT radijo mėgėjo leidimas“ nustatytus reikalavimus.
2. Radijo mėgėjui, laikinai atvykusiam į Lietuvos Respubliką ir turinčiam leidimą, atitinkantį CEPT rekomendacijoje T/R 61-01 „CEPT radijo mėgėjo leidimas“ nustatytus reikalavimus.
3. Radijo mėgėjui, norinčiam laikinai užsiimti radijo mėgėjų veikla.

11. Koks Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduoto leidimo naudoti radijo šaukinį galiojimo laikas, kai skiriamas proginis radijo šaukinys?

1. Iki 60 dienų.
2. Iki 90 dienų.
3. Iki 30 dienų.

12. Kam gali būti išduotas leidimas naudoti radijo šaukinį retransliatoriaus ar švyturio identifikavimui?

1. Tik A klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai turintiems radijo mėgėjams.
2. Tik A klasės leidimą radijo mėgėjų veiklai turintiems radijo mėgėjams ir klubams.
3. Radijo mėgėjams ir klubams.

13. Koks leidimas gali būti išduotas klubui?

1. Leidimas radijo mėgėjų veiklai.
2. Leidimas naudoti radijo šaukinį.
3. Leidimas radijo mėgėjų veiklai ir leidimas naudoti radijo šaukinį.

14. Koks leidimas gali būti išduoti radijo mėgėjui?

1. Leidimas radijo mėgėjų veiklai.
2. Leidimas naudoti radijo šaukinį.
3. Leidimas radijo mėgėjų veiklai ir leidimas naudoti radijo šaukinį

15. Kur skelbiama informacija apie išduotus leidimus radijo mėgėjų veiklai?

1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos interneto tinklalapyje.
2. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos skelbimų lentoje.
3. Oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

16. Leidimo radijo mėgėjų veiklai galiojimas gali būti panaikintas iki jame nurodyto termino pabaigos, jei radijo mėgėjas:

1. Pateikia prašymą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai dėl leidimo radijo mėgėjų veiklai panaikinimo.
2. Padaro esminį Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių radijo dažnių ir radijo ryšio įrenginių naudojimą, pažeidimą.
3. Abiem aukščiau nurodytais atvejais.

17. Išduoto leidimo radijo mėgėjų veiklai galiojimo terminas baigiasi. Naujo leidimo gavimui būtina pateikti prašymą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai ir:

1. Išlaikyti egzaminus.
2. Išlaikyti egzaminus bei sumokėti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nustatytus užmokesčius.
3. Sumokėti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nustatytus užmokesčius.

18. Būtina gauti pataisytą leidimą radijo mėgėjų veiklai, jei:

1. Jame įrašyti duomenys neatitinka leidimo turėtojo duomenų.
2. Iki jo galiojimo termino pabaigos liko 30 dienų.
3. Pasikeitė jį išdavusios institucijos pavadinimas.

19. Radijo šaukinį perduoti privaloma ne rečiau, kaip kartą per:

1. 3 min.
2. 5 min.
3. 10 min.

20. Kaip teisingai perduoti radijo šaukinį?

1. Radijo šaukinį būtina kartoti 3 kartus.
2. Būtina naudoti automatinį radijo šaukinio siuntimo būdą.
3. Radijo šaukinio simbolius būtina perduoti aiškiai, išvengiant galimų dviprasmiškumų.

21. Kokiu būdu, sakant šaukinį į mikrofoną, galima išvengti dviprasmiškumų?

1. Padidinus siųstuvo galią.
2. Vartojant fonetinę abėcėlę.
3. Garsiau kalbant į mikrofoną.

22. Kuris būdas įsitikinti, kad Jūsų nešiojamos radijo stoties signalai pasiekia retransliatorių, yra teisingas?

1. Kelis kartus nuspausti ir atleisti siuntimo mygtuką bei klausytis, ar „atsako“ retransliatorius.
2. Tris kartus perduoti „QRZ“ ir klausytis ar „atsako“ retransliatorius.
3. Nuspausti siuntimo mygtuką, perduoti savo radijo šaukinį ir atleidus mygtuką klausytis, ar „atsako“ retransliatorius.

23. Kokiais simboliais galima papildyti radijo šaukinį, naudojant radijo stotį oro laive?

1. /am.
2. /m.
3. /mm.

24. Kokiais simboliais galima papildyti radijo šaukinį, naudojant radijo stotį valstybės vidaus vandenyse esančiame laive?

1. /m.
2. /mm.
3. /am.

25. Kokiais simboliais galima papildyti radijo šaukinį, naudojant radijo stotį tarptautiniuose vandenyse esančiame laive?

1. /m.
2. /mm.
3. /p.

26. Kuri organizacija palaiko ir plečia tarptautinį bendradarbiavimą tam, kad būtų racionaliai naudojamos visos telekomunikacijų priemonės visame pasaulyje?

1. Tarptautinė radijo mėgėjų sąjunga.
2. Tarptautinė radijo ryšių sąjunga.
3. Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga.

27. Kas nustato įvairių valstybių radijo šaukinių prefiksus?

1. Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga.
2. Tarptautinė radijo mėgėjų sąjunga.
3. Tarptautinė radijo ryšių sąjunga.

28. Kas atstovauja pasaulio radijo mėgėjams Tarptautinėje telekomunikacijų sąjungoje?

1. Lietuvos radijo mėgėjų draugija.
2. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba.
3. Tarptautinė radijo mėgėjų sąjunga.

29. Kas atstovauja Lietuvos radijo mėgėjams Tarptautinėje radijo mėgėjų sąjungoje?

1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba.
2. Lietuvos radijo mėgėjų draugija.
3. Lietuvos radijo ryšio mėgėjų asociacija.

30. ITU pirmasis rajonas apima:

1. Europą, Afriką ir dalį Azijos.
2. Australiją ir Aziją.
3. Šiaurės ir Pietų Ameriką.

Klausimai 31...60