RADIJO MĖGĖJŲ B LYGIO KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ KLAUSIMAI

1...30 | 31...60 | 61...90 | 91...120 | 121...150 | 151...180 | 181...210 | 211...240 | 241...270 | 271...295

Atsakymai klausimyne nėra oficialūs, bet skirti tik savišvietai. Apie pastebėtas klaidas praneškite -pataisysiu.

30 klausimų. Pažymėk teisingą atsakymą. Rezultatą sužinosi pabaigoje nuspaudęs klavišą "Patikrinti"

1. Kuris dokumentas reglamentuoja radijo mėgėjų veiklą Lietuvos Respublikoje?

1. CEPT rekomendacija T/R 61-01 „CEPT radijo mėgėjo leidimas“.
2. Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašas.
3. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas.

2. Kas nesuderinama su radijo mėgėjų veikla?

1. Radijo ryšiai tarp radijo mėgėjų radijo stočių.
2. Radijo bangų sklidimo tyrimas.
3. Radijo stoties naudojimas verslo tikslais.

3. Ką reikėtų padaryti prieš užsiimant radijo mėgėjų veikla?

1. Pranešti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai.
2. Gauti leidimą radijo mėgėjų veiklai.
3. Informuoti netoliese gyvenančius kaimynus.

4. Kurį reikalavimą būtina įvykdyti prieš įjungiant radijo stotį siuntimo režimu?

1. Būtina turėti galiojantį leidimą radijo mėgėjų veiklai.
2. Būtina įsitikinti, kad arti nėra pašalinių asmenų, kurie galėtų trukdyti užmegzti radijo ryšius.
3. Būtina pastatyti radijo stotį taip, kad ja būtų patogu naudotis.

5. Kas išduoda leidimus radijo mėgėjų veiklai?

1. Valstybinis radijo ir televizijos komitetas.
2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Radijo ryšio departamentas.
3. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba.

6. Kur reikia kreiptis, norint gauti leidimą radijo mėgėjų veiklai?

1. Į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją.
2. Į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą.
3. Į Valstybinį radijo ir televizijos komitetą.

7. Norint gauti leidimą radijo mėgėjų veiklai būtina:

1. Pateikti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai planuojamos naudoti radijo stoties techninius parametrus.
2. Pateikti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai būtinus dokumentus ir išlaikyti egzaminą, jei jis dar nebuvo išlaikytas.
3. Informuoti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą apie tokios veiklos pradžią.

8. Kokios Lietuvoje yra leidimų radijo mėgėjų veiklai klasės?

1. A ir B.
2. A, B ir C.
3. A, B ir CEPT.

9. Kurios klasės leidimas radijo mėgėjų veiklai suteikia daugiau teisių jo turėtojui?

1. A.
2. B.
3. CEPT.

10. Nuo kokio amžiaus asmenims išduodami B klasės leidimai radijo mėgėjų veiklai?

1. Nuo 14 metų.
2. Nuo 16 metų.
3. Amžius neribojamas.

11. Kokius būtinus dokumentus turi pateikti asmuo, vyresnis nei 16 metų, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai, norėdamas gauti leidimą radijo mėgėjų veiklai?

1. Nustatytos formos deklaraciją apie turimas radijo stotis ir dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas nustatytas užmokestis už leidimą radijo mėgėjų veiklai.
2. Prašymą išduoti leidimą radijo mėgėjų veiklai ir radijo stoties įsigijimo dokumentus.
3. Prašymą išduoti leidimą radijo mėgėjų veiklai.

12. Asmuo, jaunesnis nei 16 metų, norėdamas gauti leidimą radijo mėgėjų veiklai, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai papildomai turi pateikti:

1. Mokyklos, kurioje jis mokosi, administracijos rekomendaciją.
2. Nustatytos formos sveikatos pažymėjimą.
3. Raštišką sutikimą, kuriame vienas iš leidimo radijo mėgėjų veiklai pageidaujančio asmens tėvų ar globėjų sutinka, kad jis užsiimtų radijo mėgėjų veikla, ir prisiima atsakomybę dėl Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašo laikymosi.

13. Ką turėtų padaryti radijo mėgėjas, jei pasikeitė asmens duomenys, įrašyti į jam išduotą leidimą radijo mėgėjų veiklai?

1. Pateikti prašymą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai dėl pataisyto leidimo radijo mėgėjų veiklai išdavimo.
2. Laukti iki leidimo radijo mėgėjų veiklai galiojimo termino pabaigos ir tada pakeisti leidimą.
3. Pateikti prašymą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai dėl antro leidimo radijo mėgėjų veiklai išdavimo.

14. Per kiek laiko pasikeitus duomenims radijo mėgėjas turi pateikti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai prašymą dėl pataisyto leidimo radijo mėgėjų veiklai išdavimo?

1. Ne vėliau kaip per 10 dienų.
2. Ne vėliau kaip per 1 mėnesį.
3. Ne vėliau kaip per 3 mėnesius.

15. Kokias teises suteikia leidimas radijo mėgėjų veiklai?

1. Naudoti radijo stotis ryšiams su kitais radijo mėgėjais.
2. Nekomerciniais tikslais gaminti radijo stotis.
3. Naudoti radijo stotis radijo ryšiams su radijo mėgėjais, taip pat komerciniais tikslais.

16. Kokių teisių nesuteikia leidimas radijo mėgėjų veiklai?

1. Naudoti radijo stotis komerciniais tikslais.
2. Ieškoti verslo partnerių naudojant radijo ryšį.
3. Visų aukščiau išvardytų teisių.

17. Kur galioja B klasės radijo leidimas radijo mėgėjų veiklai?

1. Tik Lietuvos Respublikoje.
2. Lietuvos Respublikoje ir CEPT valstybėse.
3. Tik valstybėse, kurios įgyvendino CEPT rekomendacijas.

18. Kas turi teisę panaikinti leidimo radijo mėgėjų veiklai galiojimą?

1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktorius.
2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.
3. Europos teisės departamentas.

19. Kuris teisės aktas nustato baudą už Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašo pažeidimą?

1. Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašas.
2. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas.
3. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas.

20. Leidimo radijo mėgėjų veiklai galiojimas, nepasibaigus jo galiojimo terminui, gali būti panaikintas, jei leidimo turėtojas:

1. Pateikė prašymą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai dėl leidimo panaikinimo.
2. Nesinaudojo radijo stotimi ilgiau kaip 3 metus.
3. Naudosi radijo stotimi kitame mieste, nei buvo nurodęs prašyme.

21. B klasės leidimo radijo mėgėjų veiklai turėtojai turi teisę naudotis radijo stotimis:

1. Visoje Lietuvos Respublikoje teritorijoje.
2. Lietuvos Respublikoje teritorijoje, kur to daryti nedraudžia arba šios veiklos neriboja kiti teisės aktai.
3. Tik leidimo radijo mėgėjų veiklai nurodytoje vietoje.

22. Kur naudojimąsi radijo stotimi gali drausti arba riboti teisės aktai?

1. Orlaiviuose.
2. Laivuose.
3. Visose aukščiau nurodytose vietose.

23. Kurie reikalavimai yra svarbiausi, įrengiant radijo stotį?

1. Atliekami darbai neturi sukelti grėsmės žmonių sveikatai, gyvybei ir turtui.
2. Radijo stotis turi būti registruota Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje.
3. Radijo stoties įrengimo vietą būtina apsaugoti nuo dulkių, drėgmės ir agresyvių cheminių medžiagų.

24. Kas atsakingas dėl svetimo turto sugadinimo, įrengiant radijo stotį?

1. Leidimo radijo mėgėjų veiklai turėtojas.
2. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos įgaliotas asmuo.
3. Radijo stotį įrengti padėję asmenys.

25. Kurie reikalavimai yra svarbiausi, naudojantis radijo stotimi?

1. Radijo stotis turi turėti gerą radiotechninį įžeminimą.
2. Radijo stotis turi turėti gerai suderintą anteną.
3. Naudojimasis radijo stotimi neturi sukelti grėsmės žmonių sveikatai, gyvybei ir turtui.

26. Kas atsakingas už tai, kad radijo mėgėjo radijo stotis būtų naudojama pagal galiojančius teisės aktus?

1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba.
2. Radijo mėgėjas.
3. Artimiausias policijos poskyris.

27. Kuriais atvejais leidžiama palikti veikti radijo stotį be tiesioginės asmens priežiūros?

1. Jei tai yra retransliatorius, švyturys ar skaitmeninė stotis.
2. Jei yra galimybė naudotis nuotoliniu valdymu.
3. Visais aukščiau nurodytais atvejais.

28. Kuris teiginys teisingas?

1. Skaitmeninė stotis turėtų būti valdoma tik tiesiogiai radijo mėgėjo.
2. Skaitmeninė stotis gali būti palikta veikti be tiesioginės radijo mėgėjo priežiūros.
3. Skaitmeninė stotis privalo būti prijungta prie interneto.

29. Kas atsakingas už darbų saugą įrengiant anteną?

1. Antenos savininkas.
2. Leidimą radijo mėgėjų veiklai išdavusi institucija.
3. Anteną įrengti padėję asmenys.

30. Kaip turėtų būti įrengta antena?

1. Ne toliau kaip 50 m nuo radijo stoties pastatymo vietos.
2. Kad atitiktų saugumo technikos reikalavimus ir nekeltų grėsmės žmonių sveikatai, gyvybei ir turtui.
3. Visi antenos elementai turi būti pagaminti iš drėgmei atsparios medžiagos.
Reikia teisingai atsakyti bent į 5 klausimus

Klausimai 31...60