RADIJO MĖGĖJŲ A LYGIO KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ KLAUSIMAI

1...30 | 31...60 | 61...90 | 91...120 | 121...150 | 151...180 | 181...210 | 211...240 | 241...270 | 271...300 | 301...344

30 klausimų. Pažymėk teisingą atsakymą.

31. ITU antrasis rajonas apima:

1. Pietų Ameriką ir Australiją.
2. Europą, Afriką ir dalį Azijos.
3. Šiaurės ir Pietų Ameriką.

32. ITU trečiasis rajonas apima:

1. Šiaurės ir Pietų Ameriką.
2. Europą, Afriką ir dalį Azijos.
3. Australiją, Okeaniją ir dalį Azijos.

33. Kuriame ITU rajone yra Lietuvos Respublika?

1. Pirmame.
2. Antrame.
3. Trečiame.

34. Kas yra CEPT?

1. Europos Sąjungos radijo mėgėjų organizacija.
2. Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencija.
3. Tarptautinis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos pavadinimas.

35. Kokios klasės leidimas radijo mėgėjų veiklai yra CEPT leidimo ekvivalentas?

1. A klasės leidimas.
2. B klasės leidimas.
3. C klasės leidimas.

36. Ką reiškia įrašas „CEPT leidimo ekvivalentas“?

1. Leidimas radijo mėgėjų veiklai gali būti keičiamas į CEPT klasės leidimą.
2. Leidimas radijo mėgėjų veiklai galioja visose CEPT šalyse.
3. Leidimas radijo mėgėjų veiklai atitinka CEPT leidimui keliamus reikalavimus.

37. Kuriame CEPT dokumente nustatyti reikalavimai leidimui radijo mėgėjų veiklai?

1. CEPT rekomendacijoje T/R 61-01.
2. CEPT rekomendacijoje T/R 61-02.
3. CEPT rekomendacijoje T/R 61-03.

38. Kokias teises suteikia CEPT leidimas jo turėtojui, jam laikinai atvykus į kitą valstybę, kuri įgyvendino CEPT rekomendaciją T/R 61-01 „CEPT radijo mėgėjo leidimas“?

1. Gauti tos valstybės atatinkamos organizacijos skiriamą šaukinį.
2. Naudotis radijo stotimi, atsižvelgiant į toje valstybėje galiojančius teisės aktus.
3. Naudotis radijo stotimi, kurios maksimali išėjimo galia neviršija 1kW .

39. Kur galioja CEPT leidimas?

1. Valstybėse, kurios įgyvendino CEPT rekomendaciją T/R 61-01 „CEPT radijo mėgėjo leidimas“.
2. Valstybėse, kurios įgyvendino CEPT rekomendaciją T/R 61-02 „Darnusis radijo mėgėjų egzaminų sertifikatas“.
3. CEPT šalyse.

40. CEPT leidimas suteikia teisę naudotis:

1. Tik mažos galios radijo stotimi.
2. Bet kuria radijo stotimi, atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus.
3. Tik judriąja ar nešiojama radijo stotimi.

41. Kam radijo mėgėjas turi teisę leisti naudoti jam skirtą radijo šaukinį?

1. Kitam radijo mėgėjui.
2. Klubui.
3. Mokymo tikslais asmeniui, neturinčiam leidimo radijo mėgėjų veiklai.

42. Kaip teisingai perduoti radijo šaukinį, naudojantis nešiojama radijo stotimi pagal CEPT leidimą užsienio valstybėje?

1. Turi būti nuosekliai siunčiami šalies, kurioje naudojama radijo stotis, prefiksas, trupmenos ženklas („/“) ir skirtas nacionalinis radijo šaukinys.
2. Turi būti nuosekliai siunčiami šalies, kurioje naudojama radijo stotis, prefiksas, trupmenos ženklas („/“), skirtas nacionalinis radijo šaukinys ir papildomi ženklai „/mm“ arba „/am“.
3. Turi būti nuosekliai siunčiami skirtas nacionalinis radijo šaukinys, trupmenos ženklas („/“), šalies, kurioje naudojama radijo stotis, prefiksas ir papildomi ženklai „/p“.

43. HAREC yra dokumentas, patvirtinantis, kad jo turėtojas:

1. Gali naudotis radijo stotimi pagal CEPT rekomendacijos T/R 61-01 „CEPT radijo mėgėjo leidimas“ nurodymus.
2. Išlaikė egzaminą pagal CEPT rekomendacijos T/R 61-02 „Darnusis radijo mėgėjų egzaminų pažymėjimas“ nurodymus.
3. Užmokėjo už CEPT programos egzamino laikymą.

44. Kada išduodamas HAREC?

1. Išlaikius B lygio egzaminą.
2. Išlaikius A lygio egzaminą.
3. Abiem nurodytais atvejais.

45. HAREC suteikia jo turėtojui teisę:

1. Pervežti radijo stotį per valstybinę sieną.
2. Gauti leidimą radijo mėgėjų veiklai valstybėje, kuri įgyvendino CEPT rekomendaciją T/R 61-02 „Darnusis radijo mėgėjų egzaminų pažymėjimas“, be kvalifikacijos tikrinimo.
3. Naudotis radijo stotimi pagal CEPT rekomendacijos T/R 61-01 „CEPT radijo mėgėjo leidimas“ nurodymus.

46. Kas yra svarbiausia įrengiant radijo stotį?

1. Turėti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotą leidimą radijo mėgėjų veiklai.
2. Visus darbus atlikti taip, kad nekiltų grėsmė žmonių sveikatai, gyvybei bei turtui.
3. Patogiai išdėstyti visą radijo stoties įrangą.

47. Kas yra svarbiausia naudojantis radijo stotimi?

1. Radijo stotimi naudotis taip, kad nekiltų grėsmė žmonių sveikatai, gyvybei ir turtui.
2. Privaloma turėti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotą radijo stoties patikrinimo aktą.
3. Visų aparatų metaliniai korpusai turi būti sujungti tarpusavyje.

48. Kaip turėtų būti valdoma radijo stotis?

1. Bet kuriuo priimtinu būdu.
2. Tiesiogiai arba nuotoliniu būdu.
3. Tik tiesiogiai radijo mėgėjo.

49. Koks papildomas leidimas būtinas, norint naudotis nešiojama ar kilnojama radijo stotimi?

1. Lietuvos Respublikos ryšių ministerijos leidimas.
2. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos leidimas.
3. Papildomas leidimas nereikalingas.

50. Koks papildomas leidimas būtinas, norint naudotis judriąja radijo stotimi?

1. Papildomas leidimas nereikalingas.
2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos leidimas.
3. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos leidimas.

51. Kas atsakingas už tai, kad klube radijo stotimi būtų naudojamasi pagal Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos nustatytas sąlygas?

1. Klubas teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba.
3. Asmuo, kuriam leista naudotis ta radijo stotimi.

52. Kas yra retransliatorius?

1. Specialus radijo signalų komutatorius.
2. Radijo stotis, veikianti duplekso režimu.
3. Radijo stotis, automatiškai atkartojanti kitų stočių signalus.

53. Kas yra radijo švyturys?

1. Raudonos spalvos šviestuvas, skirtas radijo antenai apšviesti tamsiuoju paros metu.
2. Radijo įrenginys, naudojamas jūroje atstumui iki kranto matuoti.
3. Radijo stotis, spinduliuojanti signalus, skirtus radijo bangų sklidimui tirti arba stebėti.

54. Kas atsako už žalą, padarytą radijo stoties įrengimo metu?

1. Radijo stoties savininkas.
2. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba.
3. Asmuo, leidęs įrengti radijo stotį.

55. Kas suprantama kaip antena pagal Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarką ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašą?

1. Įrenginys, skirtas laisvai sklindančioms radijo bangoms priimti ar perduoti, kartu su fizinėmis signalų perdavimo linijomis bei laikančiomis konstrukcijomis.
2. Įrenginys, skirtas laisvai sklindančioms radijo bangoms priimti ar perduoti, be fizinių signalų perdavimo linijų bei laikančių konstrukcijų.
3. Įrenginys, skirtas laisvai sklindančioms radijo bangoms priimti ar perduoti.

56. Kuris reikalavimas svarbiausias įrengiant anteną?

1. Svarbu nesugadinti statomos antenos elementų.
2. Darbai, atliekami antenos įrengimo metu, neturi sukelti grėsmės žmonių saugumui ir turtui.
3. Turėti leidimą radijo mėgėjų veiklai.

57. Kas svarbu atsitiktinio antenos lūžimo, trūkimo, virtimo ir panašiais atvejais?

1. Arti antenos neturi būti gelžbetoninių pastatų.
2. Visi antenos elementai turi būti nudažyti gerai iš tolo matoma spalva.
3. Nė viena antenos dalis neturi prisiliesti prie elektros energijos perdavimo arba fizinių telekomunikacijų linijų.

58. Kas atsako už žalą, padarytą radijo mėgėjo antenos įrengimo metu?

1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba.
2. Radijo mėgėjas.
3. Asmenys, padėję įrengti anteną.

59. Kuriuo būdu radijo mėgėjai turi teisę prisijungti prie skaitmeninių tinklų?

1. Bet kuriuo būdu, įskaitant internetą ir sujungiamąsias telekomunikacijų linijas.
2. Tik naudojantis radijo stotimis.
3. Tik per internetą ir radijo stotis.

60. Kas yra privaloma radijo mėgėjams, naudojantiems skaitmenines stotis?

1. Teikti radijo mėgėjams kokybiškas skaitmeninio ryšio paslaugas.
2. Imtis visų įmanomų priemonių tam, kad visi vartotojai galėtų prisijungti prie skaitmeninių tinklų.
3. Imtis visų įmanomų priemonių tam, kad išoriniai vartotojai – ne radijo mėgėjai – jokiomis aplinkybėmis negalėtų prisijungti prie radijo mėgėjų skaitmeninių tinklų.

Klausimai 61...90