RADIJO MĖGĖJŲ A LYGIO KVALIFIKACINIŲ EGZAMINŲ KLAUSIMAI

1...30 | 31...60 | 61...90 | 91...120 | 121...150 | 151...180 | 181...210 | 211...240 | 241...270 | 271...300 | 301...344

30 klausimų. Pažymėk teisingą atsakymą.

181. Nuo ko labiausiai priklauso idealus operacinio stiprintuvo stiprinimo koeficientas?

1. Nuo išorinės grįžtamojo ryšio grandinės.
2. Nuo maitinimo šaltinio įtampos.
3. Nuo išėjimo apkrovos.

182. Kokiam dažniui suderintas A8 pav. pavaizduotas kontūras, kai L=25 mH, C1=150 pF, C2=100 pF?

1. 1140 kHz.
2. 64 kHz.
3. 128 kHz.

183. Kokiam dažniui suderintas A8 pav. pavaizduotas kontūras, kai L=10 mH, C1=120 pF, C2=180 pF?

1. 139 kHz.
2. 145 MHz.
3. 92 kHz.

184. Kokiam dažniui suderintas A8 pav. pavaizduotas kontūras, kai L=50 mkH, C1=10 pF, C2=50 pF?

1. 9,2 MHz.
2. 15 MHz.
3. 2,7 MHz.

185. Kokiam dažniui suderintas A8 pav. pavaizduotas kontūras, kai L=30 mkH, C1=50 pF, C2=80 pF?

1. 1,7 MHz.
2. 2,5 MHz.
3. 7 MHz.

186. Koks A8 pav. pavaizduoto kontūro rezonansinis dažnis, kai L=10 mkH, C1=15 pF, C2=20 pF ?

1. 12,4 MHz.
2. 36,8 MHz.
3. 8,5 MHz.

187. Koks A8 pav. pavaizduoto kontūro rezonansinis dažnis, kai L=5 mkH, C1=20 pF, C2=5 pF ?

1. 14,2 MHz.
2. 28,5 MHz.
3. 5,7 MHz.

188. Prie televizoriaus įėjimo prijungtas filtras, praleidžiantis signalus virš 54 MHz. Kuri iš A9 pav. parodytų amplitudės-dažnio charakteristikų atspindi šio filtro savybes?

1. a.
2. b.
3. c.

189. Prie ryšių imtuvo įėjimo prijungtas filtras, slopinantis signalus virš 30 MHz. Kuri iš A9 pav. parodytų amplitudės-dažnio charakteristikų atspindi šio filtro savybes?

1. a.
2. b.
3. c.

190. Superheterodininiame imtuve įjungtas filtras, slopinantis trukdantį radijo signalą 612 kHz dažniu. Kuri iš A9 pav. parodytų amplitudės-dažnio charakteristikų atspindi šio filtro savybes?

1. a.
2. b.
3. c.

191. Kuriame paveiksle atvaizduotas nemoduliuotas aukšto dažnio radijo signalas?

1. A10 b.
2. A10 c.
3. A10 d.

192. Kuriame paveiksle atvaizduotas žemo dažnio signalas?

1. A10 a.
2. A10 d.
3. A10 c.

193. Kuriame paveiksle atvaizduotas kampinio moduliavimo radijo signalas?

1. A10 d.
2. A10 b.
3. A10 c.

194. Kuriame paveiksle atvaizduotas dažnio moduliavimo radijo signalas?

1. A10 a.
2. A10 c.
3. A10 d.

195. Kuriame paveiksle atvaizduotas amplitudės moduliavimo signalas?

1. A10 b.
2. A10 c.
3. A10 d.

196. Ką nusako ryšių imtuvo jautris?

1. Imtuvo galimybes visada veikti jautriausiu režimu.
2. Imtuvo sugebėjimą priimti silpnus signalus.
3. Imtuvo sugebėjimą perteikti jautriausius signalo parametrus.

197. Imtuvo jautris labiausiai priklauso nuo:

1. Trečiojo lygio intermoduliavimo.
2. Praleidžiamosios juostos pločio ir imtuvo triukšmų.
3. Įėjimo kontūrų konstrukcijos.

198. Ką nusako ryšių imtuvo selektyvumas gretimam kanalui?

1. Imtuvo gebėjimą atrinkti labiau nutolusių stočių signalus.
2. Imtuvo gebėjimą filtruoti signalus, sklindančius greta priimamo signalo.
3. Imtuvo gebėjimą rūšiuoti signalus.

199. Kaip gali būti padidintas ryšių imtuvo selektyvumas veidrodiniam kanalui?

1. Praplėtus tarpinio dažnio stiprintuvo praleidžiamąją juostą.
2. Prijungiant automatinio stiprinimo reguliavimo grandinę.
3. Prie imtuvo įėjimo prijungus aukštos kokybės signalo filtrus.

200. Ryšių imtuvo jautris gali sumažėti dėl:

1. Stipraus signalo gretimame kanale.
2. Blogų radijo signalo sklidimo sąlygų.
3. Triukšmo slopintuvo išjungimo.

201. Kas ryšių imtuve turi didžiausią įtaką jo triukšmo koeficientui?

1. Aukštadažnis stiprintuvas.
2. Detektorius.
3. Žemadažnis stiprintuvas.

202. Kaip vadinamas ryšių imtuve esantis signalų generatorius, tiekiantis aukštadažnę įtampą dažnio keitikliui?

1. Dažnio detektorius.
2. Heterodinas.
3. Signalo indikatorius.

203. Superheterodininio imtuvo dažnio stabilumas priklauso nuo:

1. Heterodino dažnio stabilumo.
2. Tarpinio dažnio stiprintuvo stabilumo.
3. Įėjimo kontūrų kokybės stabilumo.

204. Kokie faktoriai yra svarbūs pasirenkant imtuvo tarpinį dažnį?

1. Triukšmo koeficientas ir signalo iškraipymai.
2. Veidrodinio kanalo filtravimas ir selektyvumas.
3. Ryšys tarp įvairių stiprinimo laipsnių.

205. Koks turėtų būti nustatytas ryšių imtuvo tarpinio dažnio juostos plotis?

1. 2 kartus didesnis už priimamo signalo juostos plotį.
2. Apytiksliai lygus priimamo signalo juostos pločiui.
3. 1,41 karto mažesnis už priimamo signalo juostos plotį.

206. Imtuvo 2,7 kHz tarpinio dažnio juostos plotis yra tinkamiausias priimti:

1. CW signalus.
2. AM signalus.
3. SSB signalus.

207. Imtuvo 6 kHz tarpinio dažnio juostos plotis yra tinkamiausias priimti:

1. AM signalus.
2. CW signalus.
3. SSB signalus.

208. Kuris iš išvardytų imtuvo juostos pločių geriausia tinka priimti CW signalus?

1. 2,7 kHz.
2. 6 kHz.
3. 0,5 kHz.

209. Kuris iš išvardytų balso telefonijos signalų turi mažiausią juostos plotį?

1. FM.
2. USB.
3. AM.

210. Koks turėtų būti imtuvo tarpinio dažnio stiprintuvo juostos plotis priimant mėgėjų RTTY signalus?

1. 100 Hz.
2. 300 Hz.
3. 2400 Hz.

Klausimai 211...240